TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

 

 

Rekisterinpitäjä päättää henkilötietojen käsittelytarkoituksesta ja -tavasta.

 

Tmi Kunnon Nainen

Kyläaukio 2

03400 Vihti

 

Y-tunnus:     2542121-5

Internet:      www.kunnon-nainen.fi

 

TIETOJENKÄSITTELIJÄ JA REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

 

 

Tietojenkäsittelijä säilyttää ja käsittelee tiedot rekisterinpitäjän puolesta ja toimii yhteyshenkilönä.

 

Tiina Ripatti

Kyläaukio 2

03400 Vihti

 

Puhelin:       040 720 3656

@posti:       tiina@kunnon-nainen.fi

 

MÄÄRITELMÄT

 

 

Tässä tietosuojaselosteessa on käytetty seuraavia termejä ja niiden synonyymejä:

 

Henkilötieto = Tieto

Rekisteröity = Asiakas
Tmi Kunnon Nainen = Rekisterinpitäjä

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 

 

Tietoja käytetään:

 • asiakkuuden ylläpitämiseen,
 • asiakasviestintään sekä asiakaskokemuksen parantamiseen ja kehittämiseen,
 • palveluiden ja tuotteiden laadun parantamiseen ja kehittämiseen,
 • käyttäjähallintaan tunnistautumista varten,
 • tilastollisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi raportointiin ja kohdennettuun markkinointiin sekä
 • väärinkäytösten estämiseen ja tietoturvaan.

 

Tietoja säilytetään luottamuksellisina ja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja säilytetään kuitenkin asiakkuuden hoitoon tarvittavan pituinen aika, vähintään kirjanpitolainsäädännön ja verotuslainsäädännön määrittelemä vähimmäisaika.

 

Tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiseen ei ole mitään syytä lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien takia.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

 

Rekisteri sisältää sen käyttötarkoituksen kannalta olennaisia seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja.

 

Asiakkaan perustiedot:

 • etu- ja sukunimet,
 • yhteystiedot, kuten esimerkiksi osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, internet, sukupuoli, ikä,
 • asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi palvelut ja tuotteet sekä tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja -kiellot,
 • asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset sekä
 • yrityksen tai organisaation nimi ja Y-tunnus, jos asiakas asioi yrityksen edustajana.

 

Digitaalisen palvelun käyttöön tunnistautuneena käyttäjänä liittyvät tiedot:

•      käyttäjätunnus ja kryptattu salasana,

•      muut tunnistamiseen liittyvät tiedot,

•      palvelun käyttöä koskevat lokitiedot,

•      IP-osoite, laite-, tunnus- ja tyyppitiedot,

•      käytetty käyttöjärjestelmä, sovellukset ja sovelluksen asetukset,

•      ilmoitusten maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot sekä

•      palvelujen käytöstä ja siitä johdetut tiedot, kuten esimerkiksi evästeiden avulla kerättyihin tietoihin perustuvat käyttäytymistiedot. Katso tarkemmin kohdasta: ”Evästeet”.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

 

Asiakkaan tietoja voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme tietoja seuraavasti:

•      asiakas on antanut tiedot meille itse, kun hän on ollut yhteydessä meihin tai asioinut kanssamme, kuten esimerkiksi ostamalla palveluitamme tai rekisteröimällä palveluun, tilannut uutiskirjeemme tai ottanut meihin yhteyttä pyytääkseen tarjouksen tai tietoja,

•      asiakas käyttää palveluitamme tai tuotteitamme,

•      asiakas käyttää verkkosivujamme tai

•      asiakastiedot saadaan muista kolmannen osapuolen tietolähteistä, kuten esimerkiksi Kaupparekisteristä, Väestötietojärjestelmästä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä tai Postin osoitetietojärjestelmästä tai muista tietolähteistä.

 

Asiakkaan ei ole pakko antaa tietoja meille, mutta mikäli hän näin päättää, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan kaikkia palveluitamme asiakkaalle.

 

Emme kerää tai käsittele seuraavia erityisiä tietoryhmiä:

•      rotua tai etnistä alkuperää,

•      sukupuolista suuntautumista,

•      poliittisia mielipiteitä,

•      uskonnollista tai filosofista vakaumusta,

•      ammattiliittoon kuulumista,

•      geneettisiä, biometrisiä tai terveydellisiä tietoja tai

•      rikostuomioita ja rikkomuksia koskevia tietoja.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

 

 

Pääsääntöisesti emme luovuta asiakkaan tietoja kolmannelle osapuolelle, ellei laki tai toimivaltainen viranomainen niin vaadi, kuten esimerkiksi tietopyynnöt tai oikeudenkäyntimenettelyt.

 

Asiakkaan omalla suostumuksella voimme luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle, joita suostumus koskee.

 

Viestinnän, palvelun toteuttamiseksi tai markkinointitarkoituksiin tietoja luovutetaan luotettaville palveluntarjoajille tietojen käsittelyä varten. Olemme varmistaneet, että kaikki tietoja käsittelevät palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 

Käytämme säännönmukaisesti seuraavien palvelutarjoajien työkaluja tietojen käsittelyyn:

 

•      Creamailer Oy

o    Suomalainen selainpohjainen uutiskirje- ja kyselytyökalu.

o    Käytetään uutiskirjeiden, asiakasviestien ja tapahtumatiedotteiden lähettämiseen sekä sähköisten palautekyselyiden ja sähköisten ilmoittautumisten keräämiseen.

o    Tilastointi sisältää uutiskirjeviestien avaukset sekä linkkien klikkaukset.

o    Katso myös: https://www.creamailer.fi/tietotilinpaatos

 

 

 

 • Facebook Pikseli
  • Amerikkalainen analytiikkatyökalu, jonka avulla voidaan analysoida mainonnan tehokkuutta ymmärtämällä toimintoja, joita käyttäjät tekevät verkkosivuilla.
  • Katso myös: https://fi-fi.facebook.com/legal/terms

 

 • Google Analytics
  • Amerikkalainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään selaimen avulla.
  • Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Google Analytics-ohjelman avulla.
  • Katso myös: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=fi

 

 

Pyrimme pitämään kaikki tiedot EU:n sisällä. Tietoja saatetaan kuitenkin joissain tapauksissa siirtää EU:n ulkopuolelle, mikäli palveluntarjoajan pilvipalvelun palvelimet, joille tietoja tallennetaan, sijaitsevat muualla kuin EU:ssa tai se on muuten tilatun palvelun toteuttamiseksi välttämätöntä.

 

Tällöin varmistamme, että tietoturvataso on riittävä käsittelymaassa, kuten esimerkiksi USA:ssa Privacy Shieldissä mukana olevat palveluntarjoajat.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

 

Kaikkia Rekisterinpitäjän asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

 

Ainoastaan niillä Rekisterinpitäjän (henkilötietojen käsittelysopimuksen tehneiden) yhteistyökumppaneiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Käsiteltäviä tietoja säilytetään lukituissa laitteissa ja tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa.

 

Verkkosivut, tietokannat, tietoverkot ja muut tietovarastot, joihin tietoja tallennetaan, ovat suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

 

Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan Rekisterinpitäjän tai samaan yritykseen kuuluvien tai yhteistyökumppaneiden työntekijöillä, joilla on rekisteriin pääsyyn vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.

 

Tietoja suojellaan häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN

 

 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Asiakas voi myös milloin tahansa pyytää tietojensa oikaisemista, päivittämistä tai poistamista.

 

Kuitenkin sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain niin vaatiessa, ei voida poistaa.

 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: tiina@kunnon-nainen.fi.

 

Markkinointi

 

 

Asiakkaasta kerättyjä tietoja voimme hyödyntää kertoaksemme asiakkaalle yrityksemme palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoida ja myydä asiakkaalle muita palveluita.

 

Käsittelemme tietoja myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointiin. Katso tarkemmin tämän tietosuojaselosteen kohta: ”Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen”.

 

TIETOJENKÄSITTELYN SUOSTUMINEN

 

 

Tietojenkäsittely perustuu suostumukseen. Yrityksemme varmistaa, että asiakas ymmärtää, mihin hän suostuu. Tämä tarkoittaa, että suostumus on annettava vapaaehtoisesti, yksilöidysti, tietoisesti ja yksiselitteisesti vastauksena selkeällä ja yksinkertaisella kielellä esitettyyn pyyntöön. Suostumus on annettava suostumusta ilmaisevalla toimella, kuten esimerkiksi rastittamalla ruutu verkkosivuilla tai allekirjoittamalla lomake.

 

Kun asiakas hyväksyy tietojensa käsittelyn, tietoja voidaan käsitellä vain niitä käyttötarkoituksia varten, joihin suostumus on annettu. Asiakkaalla on myös mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa.